Auteursrecht / copyright

De auteurswet van de Nederlandse Overheid geeft als definitie van auteursrecht:

“Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld”. http://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/, geraadpleegd op 30 april 2015.

Als je een stuk schrijft of een presentatie maakt en teksten of figuren van het internet of van andere bronnen gebruikt, krijg je te maken met het auteursrecht van de makers van de figuren of teksten. Dat auteursrecht houdt in dat je nooit teksten of figuren moet overnemen zonder te verwijzen naar de bron. Zelfs correct verwijzen kan nog onvoldoende zijn, omdat het overnemen van de tekst of figuur in een aantal gevallen sowieso verboden is. Je bent verplicht om uit te zoeken of je het materiaal mag hergebruiken of niet.

In Google kun je met behulp van de geavanceerde zoekfunctie zoeken naar materiaal dat je onbeperkt mag hergebruiken onder voorwaarde dat je goed verwijst. Je zult ontdekken dat dat slechts voor een beperkt deel van de informatie op internet geldt.